Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 24/26 

5.3 Verzekering

Voor alle leerlingen is een collectieve verzekering afgesloten voor ongevallen op school, voor ongevallen van huis naar school (en omgekeerd) en voor ongevallen tijdens georganiseerde excursies of bijeenkomsten. Dergelijke ongevallen moeten binnen 24 uur door de ouders aan de schooladministratie worden gemeld.

Eventuele uitkeringen voor medische hulp en tandheelkundige behandeling vinden alleen plaats als aanvulling op een reeds bestaande wettelijke ziektekostenverzekering die voor de leerling moet zijn afgesloten. De verzekering van de school komt daar niet voor in de plaats.

Verder is gedekt een uitkering bij blijvende invaliditeit en/of overlijden ten gevolge van een ongeval als boven omschreven. Deze uitkeringen gebeuren ongeacht een bestaande verzekering.
Bovendien zijn de leerlingen verzekerd tegen schade die zij (per ongeluk) aan derden mochten toebrengen gedurende de schooltijd en dus gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van de school. Uitkeringen van schade zullen plaatsvinden voor zover geen eigen verzekering bestaat. De verzekering betreft overkomen lichamelijk letsel; materiƫle schade ten gevolge van een ongeval is verzekerd. Schade aan fietsen en brommers is uitgesloten.

Herstel van schade die door uw kind aan eigendommen van onze school of van medeleerlingen wordt toegebracht, wordt bij u in rekening gebracht. Wij raden u daarom aan voor uw kind een zogeheten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten. Bij gezinspolissen zijn de kinderen vaak meeverzekerd. Wij adviseren u de polis hierop te controleren.

Het VOvA is niet aansprakelijk voor eventuele omissies in de door hen afgesloten verzekeringen. Eventuele uitkeringen geschieden conform polisvoorwaarden die op aanvraag aan u worden toegezonden.