Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 23/26 

5.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Naast de reguliere schoolactiviteiten organiseert de school ook activiteiten buiten de school. Deze worden deels bekostigd uit de bijdrage die wij als school ontvangen vanuit de overheid en een deel bekostigen wij ook door aan u als ouder/verzorger een bijdrage te vragen.
Het betreft onder meer de huur van een kluisje en diverse activiteiten zoals de introductieactiviteiten, deelname aan projecten en festiviteiten en het gebruik van de mediatheek. We streven ernaar zoveel mogelijk leerlingen te laten deelnemen aan schoolactiviteiten, die altijd in relatie staan met het te volgen onderwijsprogramma. Indien u kiest om de bijdrage niet te betalen, kan uw kind in principe niet deelnemen aan de schoolactiviteiten. Wij gaan er echter vanuit dat de ouders die hun kinderen naar De nieuwe Havo laten gaan, kiezen voor het totale onderwijsaanbod en daaraan ook willen bijdragen.

Het bedrag dat wij van u vragen is de minimale bijdrage. U bent niet gebonden aan dit bedrag. Het is mogelijk een hoger bedrag aan ons over te maken. Hiermee kunnen wij ook de leerlingen waarvoor de bijdrage door omstandigheden niet kan worden betaald, in de gelegenheid stellen om toch deel te nemen aan de activiteiten.

Om ervoor te zorgen dat de schoolkosten zo transparant mogelijk zijn voor ouders, wordt ieder schooljaar een VOB samengesteld per leerjaar/opleiding. We proberen deze bijdrage tot een zo laag mogelijk bedrag te beperken. De hoogte en samenstelling van de VOB wordt met de oudergeleding van de deelraad besproken. Voor het schooljaar 2018-2019 is de vrijwillige ouderbijdrage als volgt:

  
Gebruik kluisje15 euro
Algemene schoolkosten10 euro
Leerlingenraad10 euro
Ouderklankbordgroep5 euro
Introductieactiviteit10 euro
(minor)projecten10 euro
Culturele activiteit10 euro
Totaal90 euro

Voor de leerlingen die plaatsnemen in de brugklas is het noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van een laptop. Als een leerling al in het bezit is van een eigen laptop die voldoet aan de eisen die school daaraan heeft gesteld (ter controle door ICT-medewerkers), kan daarvan tijdens de lessen gebruik gemaakt worden. Leerlingen die niet in het bezit zijn van een laptop, kunnen die via de school aanschaffen. De aanschafwaarde van deze laptop is voor dit schooljaar (2018-2019) 400 euro, waarvan de school de helft voor haar rekening neemt. De kostprijs is dus 200 euro, inclusief beschermhoes. Er is ook een mogelijkheid om een dergelijke laptop in een huurkoop-constructie aan te schaffen voor een maandelijks bijdrage van 10 euro, waarbij de laptop na 3 jaar eigendom wordt van de leerling. Mocht de aanschaf een probleem zijn, dan kan gebruik gemaakt worden van een gemeentelijke subsidieregeling. Voor nadere informatie hierover, wordt u verzicht contact op te nemen met de administratie van de school.

Mocht het betalen van ouderbijdrage voor u een belemmering vormen, dan kunt u een beroep doen op de reductie/kwijtscheldingsregeling. Daarvoor kunt u bij de schoolleiding terecht. Ouders uit Amsterdam kunnen ook een beroep doen op de speciale scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam.

Bij voorkeur betaalt u de vrijwillige ouderbijdrage op de bankrekening van de school. Het rekeningnummer is NL40INGB0655016147 ten name van De nieuwe Havo te Amsterdam. Lukt dit niet dan kunt u contant op school betalen.