Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 19/26 

4.3 Ouder- en leerlingbetrokkenheid

Communicatie is meer dan alleen informatie verstrekken. We betrekken de ouders en leerlingen daarom bij de beleidsontwikkeling en de dagelijkse gang van zaken op onze school o.a. via de ouderklankbordgroep, de deelraad en de leerlingenraad en diverse activiteiten.

  • ouderparticipatie

Anders dan de basisschool hebben we als school voor het voortgezet onderwijs in de regel geen directe hulp van ouders nodig ter aanvulling van de lessen. Dat neemt niet weg dat we de helpende hand van een volwassene bijzonder op prijs stellen. Wilt u bijvoorbeeld helpen bij een activiteit, bij het beheer en de uitlening van boeken in de mediatheek of bij voorlichting met het oog op een (beroepsmatige) deskundigheid twijfel dan niet en neem gerust contact op met de mentor of de teamleider. Ook kunt u als ouder zitting nemen in de ouderklankbordgroep.

  • ouderklankbordgroep

De ouderklankbordgroep stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en leerlingen te behartigen. De activiteiten van de ouderklankbordgroep bestaan onder andere uit:

  • regelmatig overleg met de schoolleiding
  • inbreng ten aanzien van zaken die door leerlingen én ouders in relatie met de school worden ervaren
  • aandacht voor zaken als medezeggenschap, representatie, informatie en kwaliteit van het onderwijs

De oudercommissie vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Ouders kunnen voor deze vergaderingen
bijzondere vraagstukken op de agenda laten plaatsen. De data van de vergaderingen zijn in agenda van Magister opgenomen. Alle ouders mogen de vergaderingen bijwonen, wij stellen uw inbreng tijdens deze bijeenkomsten erg op prijs.

Jaarlijks worden nieuwe oudercommissieleden geworven. Tijdens de voorlichting aan de brugklasouders en via de oudernieuwsbrief wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Voortdurend wordt getracht een zodanige ledensamenstelling tot stand te brengen dat de diverse jaarlagen verzekerd kunnen zijn van belangstelling uit de ouderklankbordgroep.

  • deelraad

In de deelraad van De nieuwe Havo zijn personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd.
Alle onderwerpen die betrekking hebben op de school en waar de leden advies- en/of instemmingsrecht op hebben, komen in de deelraad aan bod. De vergaderingen van de deelraad zijn openbaar. U vindt de data in de agenda van Magister. Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen zijn op te vragen bij de schooldirecteur.

  • leerlingenraad

De leerlingenraad organiseert gezellige activiteiten en behartigt de belangen van de leerlingen om zo een bijdrage aan een prettig leer- en leefklimaat in onze school te leveren. Ook onderhoudt de leerlingenraad contacten met de deelraad en de schoolleiding. Daarbij wordt dan onder andere meegedacht over de huidige onderwijsontwikkelingen. De leerlingen die de leerlingenraad willen versterken, kunnen contact opnemen met de heer Helder.