Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 11/26 

3.4 Veiligheid en schoolregels

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat wij een veilige school zijn. Wij verwachten van iedereen respectvol gedrag naar elkaar en de omgeving. Wij doen alles wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Wij hebben een pestprotocol en een sociaal veiligheidsplan. Jaarlijks monitoren wij hoe de leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op school beleven. Ook registreren we incidenten in het Incidentenregistratiesysteem (IRS) van onze scholengroep.

Veiligheidscoördinator
Iedere school van het VOvA heeft een veiligheidscoördinator die speciaal de veiligheid en de nodige acties daarbij op school als taak heeft.

Hebben leerlingen te maken met de aantasting van de sociale en/of fysieke veiligheid, zoals pesten, geweld, discriminatie, dan verwachten wij dat zij dit onmiddellijk melden bij de mentor, zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, anti-pestcoördinator of een andere docent/personeelslid.

Vertrouwenspersoon voor de leerlingen
De vertrouwenspersoon functioneert als er vermoedens van, of klachten zijn over seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is er speciaal voor meldingen of klachten over zaken als bedreiging, ongewenste omgangsvormen, (seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten. Als je hierover op school niet met je mentor, de zorgcoördinator of schoolleiding praten kunt of wilt, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van jouw eigen school. Als je contact opneemt met een van de vertrouwenspersonen op school, volgt er altijd een gesprek over wat de situatie geweest is en waar de melding of klacht over gaat.
De vertrouwenspersoon zal je begeleiden en adviseren bij de vervolgstappen.

U vindt de contactgegevens achterin in deze schoolgids.

Inschakelen politie
De schoolleiding kan in samenwerking met de veiligheidscoördinator en in aanwezigheid van de politie op onverwachte momenten een onderzoek naar wapenbezit onder leerlingen doen. Kluisjes, tassen, fietstassen en buddyseats van brom-/snorfietsen en scooters kunnen altijd door ons worden gecontroleerd.

De buurtregisseur komt regelmatig op school. Bij ernstige gevallen wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld. Indien leerlingen zich schuldig maken aan incidenten zoals diefstal, geweld en bedreiging zal de directie het schorsingsbeleid in werking stellen en hiervan eventueel melding maken bij de politie.

  • Regels op onze school

Het schoolleven legt de leerlingen en medewerkers een aantal verplichtingen op, maar verleent deze ook bepaalde rechten. De rechten en plichten voor leerlingen zijn opgenomen in het leerlingenstatuut van onze school. Het leerlingenstatuut staat gepubliceerd op de website van onze school.

Schoolregels zijn eigenlijk vanzelfsprekende omgangsvormen en normen, als je voor iedereen op school een prettig en een veilig klimaat wilt creëren. Al onze schoolregels zijn samen te vatten in de 5 kernwaarden die de basis zijn voor ons als leergemeenschap. Onze kernwaarden zijn:

  • We respecteren elkaar;
  • We inspireren elkaar;
  • We zijn leergierig;
  • We willen een veilige school;
  • We maken samen een plezierige school.

Leerlingenstatuut
Het VOvA beschikt over een leerlingenstatuut. Hierin staat o.a. het volgende:
• door je in te schrijven als leerling ga je een leercontract aan met de school;
• aan het leercontract ontleen je rechten (goed onderwijs, begeleiding) en plichten (naleving regels, goede studie-inzet);
• de inschrijving als leerling van onze school houdt in dat leerlingen en ouders de regels van de school (zoals beschreven in deze paragraaf) aanvaarden.