Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 6/26 

2.4 Toelating en aanmelding op De nieuwe Havo

In Amsterdam zijn afspraken gemaakt over de toelating van leerlingen. Deze afspraken zijn voor kinderen, die van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan, vastgelegd in de Amsterdamse Kernprocedure Overstap PO-VO.
De nieuwe Havo houdt zich aan deze afspraken. Voor toelating gaan wij uit van het oordeel van de basisschool. Voor ouders die een beroep willen doen op de hardheidsclausule, op basis van sociaal-medische gronden, hanteren wij een maximum van 2%. Meer informatie over de kernprocedure kunt u vinden op de website www.voschoolkeuze020.nl.

Na invulling, ondertekening en aanlevering van het aanmeldingsformulier en de in het aanmeldingsformulier genoemde documenten beslist de plaatsingscommissie van de school over de inschrijving.

  • toelating in leerjaar twee of hoger

Voor de toelating in leerjaar twee of hoger gelden de afspraken over de toelating die in Amsterdam zijn gemaakt. Over de toelating van externe leerlingen beslist de teamleider. De decaan heeft een adviserende rol bij een toelating in de bovenbouw omdat het te volgen profiel/vakkenpakket medebepalend is voor de kans op succes. De beslissing over toelating zullen we baseren op:

  • de adviezen van de docenten gedurende het laatste jaar;
  • het advies van de afleverende school (door middel van het schoolwisselaarsdossier);
  • het gesprek met de leerling en ouders/verzorgers;
  • de motivatie.
  • met een vmbo-t diploma naar De nieuwe Havo

Naast de bovengenoemde informatie gelden voor de toelating tot havo 4 met een vmbo-t diploma de voorwaarden:

  1. Een positief advies van de toeleverende school.
  2. Positief intakegesprek
  3. Er is ruimte in een van de klassen om je aan te nemen.