Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 4/26 

2.2 Onze organisatie

Onze school maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (hierna: VOvA). Binnen het VOvA hebben de scholen hun eigen identiteit. Het VOvA heeft een volledig (voortgezet) onderwijsaanbod in huis: van praktijkonderwijs tot voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven op meerdere schoollocaties, verdeeld over de gehele stad Amsterdam. Het VOvA telt ongeveer 3000 leerlingen. Op www.vova.nl vindt u een overzicht van onze locaties met hun aanbod, evenals de contactgegevens.

 • onze missie

De scholen van het VOvA verzorgen de onderwijsloopbaan van jongeren en alles wat daarmee samenhangt. Wij bieden zoveel mogelijk jongeren uit Amsterdam de beste kans op de beste toekomst door ze kundig, sterk, zelfstandig en verantwoordelijk te maken en ze diplomagericht op te leiden. Wij bieden de beste kansen op de beste toekomst, voor elke jongere in Amsterdam.

 • onze visie

Wij geloven dat de mens zijn eigen bestemming bepaalt en in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf vorm moet geven aan zijn toekomst. Elke schoolloopbaan is uniek, iedere leerling volgt een eigen route. Onze opleidingen dienen daarom niet alleen om goede onderwijsproducten aan te bieden, maar leerlingen ook optimaal te begeleiden bij hun leerroute.

 • onze ambities

1. Compleet en samenhangend aanbod van kwalitatief en diplomagericht onderwijs;
2. Pedagogische en didactische aanpak die de leerling kundig, sterk, zelfstandig en verantwoordelijk maakt;
3. Maximale kansen op op- en doorstroom naar de beste plek in het vervolgonderwijs;
4. Authentieke en veilige scholen met een leercultuur die bij de leerling past en waarin hij zich het beste kan ontwikkelen.

 • contacten met derden

Het VOvA heeft vanzelfsprekend sterke contacten met het vervolgonderwijs: MBO, HBO, WO. Ook onderhouden onze scholen goede contacten met de omgeving en het bedrijfsleven. Verder hebben de afzonderlijke scholen goed contact met het basisonderwijs. Er zijn contacten met jeugdondersteunings/begeleidings-, zorg- en welzijnsinstellingen. Wanneer de school de juiste begeleiding/ondersteuning niet kan bieden, kan de school doorverwijzen.

Daarnaast neemt het VOvA deel aan verschillende schooloverstijgende overleggen, onder meer:

 • Het Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs (OSVO)
 • Het bestuur OSVO
 • VO Regiobestuur Amsterdam
 • Het Samenwerkingsverband Amsterdam
 • Directeurenoverleg Amsterdam Centrum/Zuid
 • Directeurenoverleg Amsterdam Oost
 • Directeurenoverleg Amsterdam West
 • Directeurenoverleg Amsterdam Noord
 • Directeurenoverleg havo- en vwo-scholen
 • Het Samenwerkingsverband Praktijkonderwijs Amsterdam SPA
 • Het stedelijk overleg nevenvestiging zorg
 • Platform Masterplan Techniek Amsterdam
 • Overleggen met gymnasia / vwo-scholen
 • Overleggen nieuwe onderwijsinitiatieven
 • Overleg doorstroomroutes havo-scholen VOvA en VSNH met InHolland en HvA
 • Overleg met HvA en UVA inzake Opleidingsschool VOvA

Goed onderwijsbestuur
Onze scholengroep volgt de afspraken die zijn gemaakt over goed onderwijsbestuur. Deze afspraken staan in de code goed bestuur voor voortgezet onderwijs. Het VOvA heeft onder meer een integriteitscode die omschrijft hoe wij als organisatie met elkaar en met anderen om willen gaan.
Alle regelingen zijn te vinden op onze website: www.vova.nl.