Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolnieuws

 122/122

Berichten over uitstroom en doorstroom

De school neemt dit jaar afscheid van de laatste lichting leerlingen van het Bredero Lyceum. En een knallend afscheid is het geworden. Meer goed nieuws: de doorstroomcijfers verstrekt door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) laten zien, dat onze leerlingen het goed doen in het vervolgonderwijs.

Prima eindexamenresultaten op het Bredero Lyceum! Van de VWO-eindexamenleerlingen heeft maar liefst 96% het diploma behaald; één leerling slaagde zelfs cum laude. Ook de havisten presteerden uitstekend met een slagingspercentage van 89%. Beide cijfers liggen boven het landelijk gemiddelde. Goed gedaan, felicitaties voor alle geslaagden! Laten we proberen dit niveau vast te houden.

Hoe vergaat het onze havisten als zij de school hebben verlaten? De Hogeschool van Amsterdam publiceert elk jaar gegevens over de doorstroom. Uitvalpercentages van onze voormalige leerlingen worden vergeleken met de gemiddelde uitval van alle studenten aan de HvA. En dat voor vijf opeenvolgende jaren, zodat een trend in de tijd zichtbaar kan worden.

De instroom van onze leerlingen in de HvA wisselt in aantal per jaar. Wel constant is de voorkeur voor studiedomeinen met als eerste keus "Economie en Management", op plaats twee "Onderwijs en Opvoeding" en op drie "Maatschappij en Recht". De cijfers van de HvA laten zien welk percentage van onze leerlingen na één jaar studie uitvalt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen studenten, die wel hun propedeuse hebben gehaald (MP), maar toch stoppen en studenten, die hun propedeuse niet hebben gehaald (ZP) of een negatief Bindend Studieadvies (BAS) hebben gekregen.

Startjaar                       % uitval ZP + BAS                % uitval MP

                                    school   |  HvA totaal             school  |   HvA totaal

2010   (62 ll.)                  53%            36%                  5%            3%

2011   (70 ll.)                  41%            39%                  4%            3%

2012   (58 ll.)                  52%            41%                  2%            4%

2013   (64 ll.)                  42%            40%                  2%            4%

2014   (50 ll.)                  40%            38%                  2%            4%

Uit de cijfers blijkt, dat de uitval van onze havisten oude stijl - met uitzondering van de jaren 2010 en 2012 - rond het gemiddelde van de uitval van alle HvA-studenten ligt. Als onze havisten eenmaal hun propedeuse hebben gehaald, is de uitval in de laatste drie jaar net iets lager dan het gemiddelde. Dat is positief. 

Het percentage uitvallers  op het HBO is over de hele linie hoog. De oorzaken van uitval (verkeerde studiekeus, te hoog niveau, persoonlijke omstandigheden?) worden door de HvA niet aangegeven. De nieuwe Havo richt zich een op goede voorbereiding op het HBO. In de projectweken voor de eersteklassers en bij het vak VB2.0 voor de oudere leerlingen worden vaardigheden als samenwerken, plannen, presenteren en onderzoek doen getraind; vaardigheden die  in het HBO centraal staan. Bovenbouwleerlingen krijgen op school voorlichting van medewerkers van de HvA en de Hoge School InHolland om zich al vroeg te kunnen oriënteren op hun vervolgstudie. Volgend jaar levert De nieuwe Havo zijn eerste eindexamenleerlingen af; een jaar later weten we of onze inspanningen vruchten hebben afgeworpen en de uitval gedaald is.